Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego TFUTFU.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy
TFUTFU.pl, zwany dalej ?Sklepem Internetowym?, dostępny pod adresem internetowym www.tfutfu.pl prowadzony jest przez Black Horse Anna Sychowicz Sychowicz z siedzibą w Teresinie, NIP 5213258512, adres poczty elektronicznej: sklep(at)tfutfu.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i sieci Internet.

3. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową  www.tfutfu.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Klient rejestrujący się na stronie www.tfutfu.pl lub składający Zamówienie w Sklepie Internetowym, zwany dalej ?Klientem?, powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.tfutfu.pl lub składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

1. Klient ? każdy podmiot rejestrujący się na stronie
www.tfutfu.pl lub dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Konsument ? osoba fizyczna rejestrująca się na stronie www.podstopami.pl lub zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Przedsiębiorca ? osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

4. Sprzedawca, Administrator ?
Czarny Koń Wojciech Sychowicz z siedzibą w Teresinie, NIP 9660985366, adres poczty elektronicznej: sklep(at)tfutfu.pl

5. Sklep Internetowy ? Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tfutfu.pl

6. Umowa zawarta na odległość, Umowa ? umowa sprzedaży Produktu zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

8. Rejestracja ? procedura zakładania konta w ramach Sklepu Internetowego wymagająca wskazania loginu stanowiącego adres e-mail oraz hasła, danych do faktury, adresu dostawy oraz telefonu kontaktowego.

9. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto ? konto Klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym i ich realizacji.

11. Formularz rejestracji ? interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia ? interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk ? element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów.

14. Produkt ? dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Dzień roboczy ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Usługi elektroniczne ? usługi świadczone przez Sprzedawcę za pomocą sieci Internet w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem Internetowym

1. Adres Sprzedawcy: Granice 53, 96-515 Teresin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tfutfu.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 500-615-465; 501-123-398

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:

6. Poniedziałek ? Piątek: 10.00 ? 18.00, Sobota: 10.00 ? 14.00

§ 4

Warunki składania zamówień i zawierania umów za pośrednictwem

www.tfutfu.pl

1. Strona internetowa www.tfutfu.pl (dalej również ?strona www?) jest administrowana i redagowana przez
Czarny Koń Wojciech Sychowicz z siedzibą w Teresinie, NIP 9660985366, adres poczty elektronicznej: sklep(at)tfutfu.pl.

2. Strona www służy umożliwieniu zapoznania się z ofertą asortymentową Sprzedawcy oraz nabywaniu przez Klientów towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Katalog Produktów znajduje się na stronie
www.tfutfu.pl  i obejmuje m.in. kubki, torby, koszulki i inne gadżety reklamowe z nadrukiem.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, dopuszczone do sprzedaży.

4. Organizowana przez Sprzedawcę na stronie
www.tfutfu.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w sprzedaży promocyjnej są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

5. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

6. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

7. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

8. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

10. Składanie Zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: korzystanie ze Sklepu możliwe jest w przeglądarkach: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Wykorzystywana przez Klienta przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

11. Sklep używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies ? określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Pliki cookies generowane przez Sklep Internetowy, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego powodowane siłą wyższą, w tym wadliwym działaniem urządzeń technicznych, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny Produktów mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zamówienie Klienta dokonane przed datą wejścia w życie zmian cen lub warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne: 1) utworzenie, prowadzenie i administrowanie Kont Klientów w Sklepie Internetowym, 2) umożliwienie złożenia i przetwarzanie Zamówienia Produktów w Sklepie Internetowym.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: dane Klienta (nazwisko i imię albo nazwa, imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz Klienta), adres e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Dodaj Do koszyka?,

3) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ? wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4) kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę? oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail wraz z:

1) potwierdzeniem istotnych elementów Zamówienia,

2) oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz przewidywanym terminie dostawy,

3) informacją o linku do niniejszego Regulaminu.

4. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie informuje o powyższym Klienta przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy Zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. W przypadku decyzji Klienta o anulowaniu całości Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie po zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z Zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego Zamówienia Sprzedawca zwraca wyłącznie cenę oraz koszty dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których Zamówienie zostało anulowane. Zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w inny uzgodniony z Klientem sposób.

5. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

2) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

3) paczkomat InPost

2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w Zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie:
www.tfutfu.pl . Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

3. W przypadku realizacji Zamówienia poprzez odbiór osobisty Klient powinien odebrać zakupione Produkty we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie www.tfutfu.pl . W przeciwnym wypadku, Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta adres e-mail w terminie 14 dni od upływu terminu odbioru. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

4. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia. Klient może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) płatność przy odbiorze,

2) płatność za pobraniem,

3) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania Zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Klienta adres e-mail. Klient może również otrzymać od Sprzedawcy zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru Zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub SMS, bądź numerem przesyłki w celu umożliwienia tzw. ?śledzenia przesyłki?. Celem ustalania i przekazywania Klientowi tych dodatkowych danych jest również zapewnienie, aby Produkt został wydany właściwej osobie.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

1) płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania pełnej płatności (cena plus koszty dostawy) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ? w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane;

2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, który powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a Zamówienie zostanie anulowane.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, uiszczając odrębne opłaty za dostawę, lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ? od dokonania płatności, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce ?Koszty dostawy? oraz w trakcie składania Zamówienia.

12. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w chwili jej otrzymania co do ilości i jakości dostarczonych Produktów. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych Produktów z Zamówieniem Klient zobowiązany jest podjąć czynności niezbędne do zachowania roszczeń wobec przewoźnika, w szczególności należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przewoźnika. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę w celu uzgodnienia terminu sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sprzedawcy.

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Warunki realizacji Zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty zapłaty w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

2. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy Produktach, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu płatności i podany jest na stronie www.podstopami.pl. Informacja o terminie wysyłki znajdująca się przy Produktach uwzględnia konieczność skompletowania wszystkich zamawianych Produktów oraz ich dostępność. Sprzedawca potwierdza Klientowi termin wysyłki po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ze względów logistycznych, Zamówienie złożone do godziny 11.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 11.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku Zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

4. W przypadku niedostępności zamówionych Produktów w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta wysyłając stosowną wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail. Nie później niż w terminie do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, Klientowi zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu i skuteczne doręczenie Sprzedawcy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy ? dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym także koszty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie produktu związane z odesłaniem Produktu w zwykłym trybie pocztą, pomimo wymaganego, ponosi Konsument.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

5) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne Produktu, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w Produkcie.

4. Podstawą do reklamacji jest dokument sprzedaży.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza reklamacyjnego, dołączonego jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dokumentację fotograficzną Produktu uwidaczniającą wadę oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo pomimo zgłoszenia reklamacji Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego obejmującego żądanie wymiany Produktu lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument ? nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

10. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, Klient, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

2) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

4) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę ? także w celu marketingowym.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.podstopami.pl, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń Produktów, adres email, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji Zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie Zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego Zamówienia.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą, Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub faktycznego zrealizowania zamówienia, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy www.podstopami.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 15

Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw ? w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.podstopami.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są wg prawa polskiego i zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności ustawy: ? z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).; ? z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.); ? z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); ? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); ? z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 154 z późn. zm.); ? z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Serwis na sprzedaż

Szanowni Państwo, drodzy Klienci.

Postanowiliśmy sprzedać sklep z całym inwentarzem, tj. maszynami do produkcji, materiałami produkcyjnymi, już stworzonymi produktami.

Głównymi mechanizmami sprzedaży jest tu strona, dobrze wypozycjonowana i konto allegro.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu na email z podstrony regulamin.

Cena 40000